Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") upravují smluvní vztah v internetovém obchodě www.fragariacoffee.cz mezi společností FRAGARIA COFFEE s.r.o. (dále jen "Prodejce"), IČO 02059321, se sídlem Větrná 866, 383 01 Prachatice, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22054, a kupujícím, který je spotřebitelem či podnikatelem (dále jen „Kupující“).

2. Kupující

Kupujícím se stává každý, kdo vyplní a odešle objednávku na internetových stránkách www.fragriacoffee.cz. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, jejichž nedílnou součástí je sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a informace o možnosti odstoupení od smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kupujícímu nevznikají koupí produktů na www.fragariacoffee.cz žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj., není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

3. Zboží a ceny

Informace o zboží a ceně uvedené Prodejcem na www.fragariacoffee.cz jsou závazné s výjimkou zjevné chyby či překlepu. Ceny zboží jsou prezentovány včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, kromě nákladů na doručení zboží. Informace o možnostech doručení a přijímaných způsobech platby jsou uvedeny v oddíle 6. těchto Podmínek. Je-li hodnota či počet kusů objednávaného zboží nestandardní, vyhrazuje si Prodejce možnost požadovat zálohovou platbu 50 % z celkové ceny objednávky předem; případně dle vzájemné dohody mezi Prodejcem a Kupujícím. Vyobrazení zboží na www.fragariacoffee.cz má informativní charakter, skutečný vzhled uvedeného zboží nemusí těmto údajům vždy plně odpovídat. Náklady na použití komunikačních prostředků vynaložené Kupujícím v souvislosti s výběrem a koupí zboží v internetovém obchodě www.fragariacoffee.cz nese Kupující

4. Objednávka zboží

Odesláním objednávky na www.fragariacoffee.cz vzniká mezi Kupujícím a Prodejcem platný právní vztah se všemi dopady, které jsou uvedeny v těchto Podmínkách, a se všemi dopady, které k podobným případům nepsaných smluv předpokládá platný právní řád České republiky. Objednané zboží je dodáno za cenu platnou v okamžiku objednávky. Takto učiněná objednávka je závazná. Prodejce obdržení objednávky Kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrdí na jeho uvedený e-mail. Prodejce má právo od objednávky Kupujícího odstoupit v případě, že objednané zboží je vyprodané nebo nedostupné, případně Kupující požaduje dodatky či odchylky, které Prodejce nedokáže v danou chvíli zajistit. Prodejce je povinen o této skutečnosti Kupujícího neprodleně informovat a Kupující není nadále takovouto objednávkou vázán. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky.

5. Dodání zboží

Objednané zboží Prodejce dodá na dodací adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. Zásilka obsahuje objednané zboží včetně faktury, jelikož naše společnost není plátce DPH. Prodejce objednané zboží odesílá do 2 pracovních dnů, pokud u daného zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání či jeho nedostupnost. Kupující je povinen objednané zboží převzít a zaplatit. Kupující je povinen při přebírání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je neúplná či poškozená. V takovém případě je povinen s přepravcem sepsat škodní protokol a tento neprodleně zaslat Prodejci na e-mail info@ fragariacoffee.cz Převezme-li přesto Zákazník zásilku, nemůže uplatňovat vůči Prodejci reklamaci z důvodu neúplnosti dodávky nebo poškození zásilky.

6. Ceny a způsoby doručení a platby zboží

Náklady na dopravu zboží nese Kupující. U objednávek v celkové hodnotě nad 2999 Kč je však přeprava na území České republiky zdarma. Náklady na dopravu do zahraničí hradí v plné výši Kupující bez ohledu na celkovou cenu zakázky. Cena za jeden balík je v takovém případě stanovena podle ceny přepravce nebo na základě další dohody. Způsob doručení zboží stanoví Kupující v objednávce volbou některého z těchto způsobů:

 • osobní odběr v pražírně fragariacoffee, třída Národní svobody 21, Písek, 397 01 během otevírací doby uvedené na www.fragariacoffee.cz Osobní odběr zboží je vždy zdarma.
 • zaslání prostřednictvím České pošty po celém území ČR. Při platbě dobírkou je cena přepravy 140 Kč, při platbě fakturou 110 Kč.

Způsob úhrady zboží stanoví Kupující v objednávce volbou některého z těchto způsobů:

 • hotově při osobním převzetí zboží od Prodejce
 • dobírkou při převzetí zboží od dopravce
 • fakturou po předchozí dohodě s Prodejcem Prodejce nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

7. Slevy

Slevy jsou dány vnitřním předpisem firmy a mohou být po vzájemné dohodě uplatňovány stálými zákazníky.

8. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky a ve stejné lhůtě také prodejci zašle nebo předá Odstoupení od smlouvy. K emailovému kontaktu slouží adresa info@fragariacoffee.cz, k poštovnímu pak adresa fragariacoffee s.r.o., třída Národní svobody 21, Písek, 397 01. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Prodejce by však měl být Kupujícím o rozhodnutí zrušit objednávku včas informován. Kupující v této lhůtě nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Zrušení objednávky je možné provést telefonicky (737 277 416) nebo e-mailem (info@fragariacoffee.cz). Prodejce je povinen Kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání v nejlevnější nabízené variantě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ovšem ne dříve, než mu Kupující vracené zboží předá či prokáže, že zboží Prodejci odeslal. Prodejce vrací peněžní prostředky stejným způsobem, jakým platbu od Kupujícího přijal, pokud se s Kupujícím nedomluvil jinak. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je Kupující povinen Prodejci zaslat (ne na dobírku) nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží Prodejci nese Kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností Kupujícího, je Prodejce oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, zboží, které podléhá rychlé zkáze, zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo zboží, u kterého byl porušen hygienický obal.

Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 • Adresát: fragariacoffee s.r.o.,Stožická 840, 389 01 Vodňany, info@fragariacoffee.cz.
 • Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží
 • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 • Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
 • Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 • Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 • Datum (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

9. Práva a povinností z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i před smluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které odpovídá Prodejce. Kupující může u Prodejce uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může Kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodejce není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. U použitého zboží Prodejce neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu Prodejce neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má Kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad Prodejce odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může Kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • bezplatné odstranění vady opravou
 • přiměřenou slevu z kupní ceny
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může Kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Prodejce neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

10. Reklamační řád

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodejce nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit Prodejci, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu Prodejce je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe kopií dokladu o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží Prodejci nebo do místa určeného k opravě. Zboží musí být čisté, kompletní a zabalené pro přepravu do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Prodejce je povinen bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení Kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, Prodejce vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím písemně nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li Prodejce odstranit vadu věci, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Prodejce jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. Prodejce se zavazuje Kupujícího o vyřízení reklamace informovat podle jeho požadavku e-mailem nebo prostřednictvím SMS. U oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Své právo však musí uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vadu vytknout.

11. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Prodejcem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm Prodejce eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující může Prodejci sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. Prodejce se zavazuje osobní údaje Kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. Prodejce se zavazuje chránit osobní údaje Kupujících a přijmout taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k těmto datům, k jejich zničení, změně nebo neoprávněným přenosům.

12. Řešení sporů

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Vzájemné spory mezi Prodejcem a Kupujícím se řeší mediací. Nedojde-li v průběhu mediačního řízení ke smírnému řešení nebo zmaří-li některá ze stran mediační řízení, bude spor ve smyslu zák. 216/1994 Sb. předložen k rozhodnutí Rozhodčímu soudu při hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Rozhodovat budou tři rozhodci, určeni podle uvedeného zákona. Rozhodci budou postupovat podle Rozhodčího řadu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Rozhodčí nález je konečným rozhodnutím ve věci a smluvní strany se jej zavazuji respektovat. Místem rozhodčího řízení budou České Budějovice.

13. Závěrečná ustanovení

Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním těchto obchodních podmínek přednost. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 7. 1. 2014.